از-حیف-و-میل-۱۱-میلیارد-افغانی-جلوگیری-شده-است

بر مبنای گزارش در سال مالی ۱۳۹۶، یشتر از ۸۰۰ پروژه بالاتر از صلاحیت آمرین اعطای وزارت ها و ادارات در کمیسیون تدارکات ملی مورد بررسی قرار گرفته و این کمیسیون بالای آنها تصمیم اتخاذ کرده است که در نتیجه این بررسی ها از حیف و میل حدود ۱۱ میلیارد افغانی نیز جلوگیری بعمل آمده است.

به گزارش افغان نیوز: ادارۀ تدارکات ملی گزارش کارکرد این اداره و کمیسیون تدارکات ملی در سال مالی ۱۳۹۶ را در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی که تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز در ارگ برگزار گردید، ارائه کرد.

بر مبنای گزارش در سال مالی که گذشت، بیشتر از ۸۰۰ پروژه بالاتر از صلاحیت آمرین اعطای وزارت ها و ادارات در کمیسیون تدارکات ملی مورد بررسی قرار گرفته و این کمیسیون بالای آنها تصمیم اتخاذ کرده است که در نتیجه این بررسی ها از حیف و میل حدود ۱۱ میلیارد افغانی نیز جلوگیری بعمل آمده است.

این گزارش که توسط دیپلوم انجنیر الهام عمر هوتکی رئیس عمومی ادارۀ تدارکات ملی ارائه گردید، حاوی معلومات مکمل از کارکردها، ارقام و احصائیه های مربوط به پروژه های ارائه شده به کمیسیون تدارکات ملی و همچنان فعالیت ها و اجراآت ادارۀ تدارکات ملی در سایر عرصه های ریفورم تدارکات می باشد.

هوتکی خاطرنشان کرد که پروسۀ تحقق اهداف اصلاحات تدارکات در مجموع تحت نظر کمیسیون تدارکات ملی و با اقدامات تطبیقی توسط ادارۀ تدارکات ملی در سال مالی ۱۳۹۶ یکبار دیگر به لحاظ افزایش در رعایت قانون تدارکات و شفافیت، سرعت پروسه و مؤثریت زمانی، صرفه جویی، افزایش در مالیه پردازی، پیگرد قانونی و محرومیت شرکت های متخلف و تزویرکار و محدود کردن مجراهای فسادزا، نتایج مطلوب را در پی داشته است.

رئیس عمومی ادارۀ تدارکات ملی همچنان افزود که در سال مالی ۱۳۹۶ تحرک بیشتر در پروژه های زیربنایی و ساختمانی به میان آمده، طوریکه بیشترین پروژه های که در کمیسیون تدارکات ملی بررسی و منظور شده مربوط  وزارت های فواید عامه، انرژی و آب، احیا و انکشاف دهات و صحت عامه و همچنان د افغانستان برشنا شرکت، می باشد.

هوتکی اضافه نمود که نتیجۀ خوب دیگر در سال مالی ۱۳۹۶ کاهش چشمگیر در مصارف عملیاتی در مقایسه با سال های گذشته رونما گردیده است.

رئیس عمومی ادارۀ تدارکات ملی در اخیر تذکر داد که تدویر ۵۱ جلسۀ هفته وار کمیسیون تدارکات ملی و اتخاذ تصمیم بالای تعداد زیادی از پروژه ها، جلوگیری قابل ملاحظه از حیف و میل منابع عامه به اثبات می رساند که پرسش‌ها در رابطه به زمانگیر شدن پروژه ها و انتقاد های که  گاه گاهی مطرح می گردد، موجه نمی باشد.

وی در اخیر یاد آور گردید که کارکرد کمیسیون تدارکات ملی و ادارۀ تدارکات ملی در گزارشات سال ۲۰۱۷ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا(SIGAR) و همچنان کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری ( MEC)مثبت ارزیابی شده است.

متعاقباً، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه از تهیه گزارش استقبال کرد و بخاطر زحمات شبانه روزی کارمندان ادارۀ تدارکات ملی، ابراز امتنان نمود.

رئیس اجراییه از سایر ادارات خواست تا در کنار ادارۀ تدارکات ملی در جهت بهبود بخشیدن هرچه بیشتر پروسه ها و هماهنگی مزید، مساعی به خرج دهند.

 

به تعقیب آن، استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز از کارکرد صادقانۀ ادارۀ تدارکات ملی در شرایط دشوار و فوق العاده پیچیده ستایش نموده و به شریک سازی فشردۀ گزارش در رسانه ها و مطبوعات بخاطر معلومات عامۀ مردم تاکید کرد و گفت که از این طریق بعضی از سوالات و نگرانی که در رسانه ها مطرح می‌شود، رفع می‌گردد.

علاوه بر آن، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه نیز از ارائه گزارش ابراز امتنان نمودند و گفتند که نظریات خویش را پیرامون غنامندی بیشتر گزارش با اداره تدارکات ملی شریک می‌سازند.

پس از آن، کمیسیون تدارکات ملی به بررسی پروژه های شامل اجندا پرداخته و در نتیجه، ۴ قرارداد را به ارزش حدود ۴۷۳ میلیون افغانی منظور کرد که شامل ۵ قلم مواد ساختمانی برای شاروالی کابل، سیستم تکنالوژی معلوماتی دافغانستان بانک، تعدیل قرارداد سب استیشن برق اندخوی، شبرغان و توسعۀ سب استیشن مزار شریف و تدارک تیل برای وزارت معارف می‌گردد.

در این جلسه، استاد محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، وزرای مالیه، اقتصاد، عدلیه، مسئولین اداره تدارکات ملی و وزارت ها و ادارات ذیربط،  ناظرین ملی و بین المللی از جمله کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی جرگه، کمیسیون اقتصاد ملی مشرانو جرگه، بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان ( سیگار) و  سیستیکا حمایت قاطع، حضور داشتند.

از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی جلوگیری شده است

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد