از-غصب-زمین-تا-نبود-اراضی-برای-خانواده-های-شهدا

شهرداری شهر چاریکار بیان میکند که بخشی از زمین های دولتی از سوی زورمندان غصب شده است، خانواده شهدا از توزیع زمین در این شهر هنوز محروم هستند.

به گزارش افغان نیوز: در جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، روی طرح های

خواجه روح الله صدیقی شاروال این شهر، تأسیس مرکز خدمات و رسیدگی به شکایات و پیشنهادات، جوان سازی شاروالی، جلوگیری از غصب زمین، آغاز ثبت ملکیت ها و نام گذاری جاده ها، حسابدهی، شفافیت در جمع آوری عواید، طرح و تطبیق برنامه بین الولایتی کمربند سبز و عرضه خدمات انکشافی، اقتصادی و زیربنایی را از جمله دست آورد هایش بیان کرد.

شاروال چاریکار، چالش ها را نیز در عرصۀ نبود سیستم فاضلاب و کانالیزاسیون، مسایل امنیتی، مشارکت ضعیف در تطبیق برنامه های حکومتداری خوب، غصب زمین، نبود بودجه کافی و نبود زمین برای توزیع به ورثه های شهدا و معلولین مطرح نمود.

در بخش مشکلات اکثر شهرداری ها در ولایات با غصب زمین های دولتی از سوی زورمندان مواجه هستند، اما طبقه فقیر و نیازمند جامعه از جمله وارثان شهدا و معلولین که نیاز مبرم به توزیع زمین برای ساخت سرپنا برای شان دارند، از این امر محروم هستند.

همچنان شهردار شهر چاریکار پیشنهاداتی را برای اعمار سرک دوم داخل شهر چاریکار، اعمار مجتمع فرهنگی، علمی و تحقیقاتی، اعمار مارکیت ویژه بانوان و انتقال زمین برای پلان تفصیلی ساحه انکشافی چاریکار از اداره اراضی به شاروالی، مطرح ساخت.

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی ضمن ستایش از دستآوردهای شاروالی چاریکار، پیشنهاد نمود که درتمام ولایات شوراها ایجاد شود تا در مورد مسایل شهری با ادارۀ شاروالی همکاری نماید.

رئیس جمهور کشور در صحبتی، از تلاش های مسوولین شاروالی چاریکار در عرصۀ انکشافی تشکر کرده، گفت که باید تلاش بیشتر در زمینه جلوگیری از غصب زمین صورت گیرد. وی بر هماهنگی و موثریت کار میان اداراتی که در عرصۀ زیربناها دخیل می باشند، تأکید کرد.

رئیس جمهور غنی گفت که مسأله بنیادی در چاریکار آب است و باید از بندهای متوسط و کوچک آب به گونۀ جدی مواظبت و مدیریت صورت گیرد. وی بر کاریابی بیشتر از طریق تقویت مارکیت زنان در چاریکار تأکید ورزید.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت که ولایات کشور به فایبر نوری وصل خواهند شد و پارک های صنعتی در همه ولایات ایجاد می گردد که روی وضعیت اقتصادی و انکشافی تأثیر بسزا دارد.

شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در همسایگی کابل به سمت شمال پایتخت قرار دارد.

از غصب زمین تا نبود اراضی برای خانواده های شهدا

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد