استاد-سید-مسعود

استاد سید مسعود از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل و یکی از موفقترین و برجسته ترین صاحب نظران عرصه اقتصاد می باشد که تا کنون آثار متعددی از وی در زمینه های گوناگون منتشر ودر اختیار علاقه مندان قرار گرفته است ، در اینجا فرصت را غنیمت شمردیم تا به معرفی اجمالی این استاد فرزانه بپردازیم وآثار گرانبهای ایشان را برای هموطنان عزیز معرفی نماییم.

استاد سید مسعود چهره درخشاني درعرصهءرسانه ها نيزاست .البته استادمسعوداين شهرت ومحبوبيت را ازسکوي بلندي هيچ مقامي رسمي به دست نياورده؛بلکه ساليان درازيست کهمي نويسد،بامسووليت مي نويسدوکارشناسانه به تحليل مسايل پيچيده سياسي – اقتصادي کشورمي پردازد.سيدمسعودبه سال 1335 خورشيدي درشهرکابل دريک خانوادهء روشنفکر چشم به جهان گشود .

پدرش روان شادسيدمحمودمردي بود فاضل ودانشمندکه مسووليتهاي بزرگي ديواني داشت. چنانکه اونه تنهادردوره هاي هفتم؛هشتم ونهم نماینده منتخب مردم غزني درشوراي ملي بود؛بلکه بهحيث تفتيش صدارت عظمي ، حاکم زابل وتگاب‌و‌نجراب ومستوفي کندهارخدمت کرده است.

آموزشها:

استادمسعود دورهء ابتداييه را درمکتب تجربوي دارالمعلمين اساسي کابل به پايان آورد، بعداً به ليسهءحبيبيه رفت وبه سال  1354 ه ازآن ليسه فراغت يافت.

اوآموزش عالي خودرا دردانشگاه کابل تمام کرد وبه سال 1358 از فاکولتهء  اقتصاد آن دانشگاه دانشنامهء ليسانس به دست آورد.

اويک دورهء آموزشي يکساله رادرآلمان شرق آن روزبه پايان آورد، هرچند قراربراين بودتادورهء فوق ليسانس خود رادرآنجا تکميل کند؛اما با ادامه آموزش او نسبت اشکالات سیاسی و اختلافات جدی با سفیر آن وقت افغانستان در المان شرق موفق نشد .

استادمسعود بعداً دورهء فوق ليسانس رادر دانشگاه تاجيکستان بهسال  1368 خورشيدي تکميل کرد.

او اکنون در برنامه دوکتورا در هند مصروف است و قرار است برنامه دوکتورای او در سال 1395 به پایان رسد

کارهاي علمي وديواني :

استادمسعودبه سال 1360 به کدرعلمي دانشکدهء اقتصاد دانشگاه کابل  راه يافت وتاهم اکنون اين شغل شريف رابه پيش مي برد.

استاد مسعود علاوه از تدریس در دانشگاه کابل در تعداد از معتبرترین دانشگاه های خصوصی به تدریس در سطوح لیسانس و ماستری میپردازد.

گذشته از اين استادمسعود، باحفظ امتيازکدرعلمي؛ رشته وظايف ديواني ديگررا نيزبه پيش برده است .

اودرسالهاي حاکميت مجاهدين کارشناس مالي دررياست جمهوري بودومدت زماني نيزمعاونيت ادارهءاقتصاد درادارهء اموررياست جمهوري رابرعهده داشت .

امااين نکته قابل ياددهاني است که دردوران مجاهدين اويگانه نويسندهءاست که به سبب نوشتن مقاله زيرنام « پوهنتون گاوشيري شد»کرسي استادي خودرا ازدست داد. اين مقاله زماني که به سال 1374 درهفته نامهءکابل به نشررسيد . سبب بزرگ مقامات دولتي وحتي شوراي علمي پوهنتون را برانگيخت، اين نوشته عمدتاً دررابطه به فساداداري حکومت مجاهدين وبه گونهء خاص بيانگر فساد اداري درپوهنتون بود.

بدين گونه شوراي علمي پوهنتون دريک فيصلهء غيردموکراتيک وغيرعادلانه برخلاف تمام مغاير وموازين آزادي بيان نه تنها اورا ازحق تدريس درپوهنتون محروم کردند چنانکه اگرپشتيباني دانشجويان نمي بودشايد اوديگر نمي توانست به پوهنتون برگردد.

بااين حال اومدت زمان يک ونيم سال ازحق تدريس وامتيازات کدري خويش محروم ماند.

درزمان طالبان استادمسعود درادارهءامور، رييس تحريرات ادارهء امور بود ودر همين زمان اوفرصت دستيابي به اسنادومدارکي رايافت که براساس آن کتاب بزرگ « افغانستان درنشيب وفراز بحران اقتصادي»را نوشت . اين کتاب راميتوان يکي ازبااعتبارترين سندعلمي دررابطه به اقتصاد افغانستان خواند.

اومدت زماني درازي درادارهء طالبان باقي نماند وبه سال 1999 ميلادي به کاروان چندين مليوني پناهندهگان افغان پيوست وازبندرتورخم گذشت تابيبيندکه آسمان درسرزمين غربت چه رنگ وچه هوايي دارد.

بافروپاشي نظام طالبان اوبه وطن برگشت وبه عضويت کمسيون بيست ويک نفري لويه جرگهءاضطراري درآمد.

باپايه گذاري کميسيون مستقل حقوق بشر،به سال  1382مسووليت تعليمات حقوقي آن کمسيون رابرعهده گرفت.  سال 1384 به حيث رييس پلان دروزارت تحصيلات عالي به کارآغازکردکه پس ازمدت زمان کوتاهي ازآن کناره گرفت.

استاد مسعود از سال 1390 به بعد عضویت شورای عالی اقتصادی افعانستان را تحت رهبری حامدکرزی رییس جمهور اسبق افغانستان حاصل نمود.

او عضویت شورای خبره گان کابل را در چوکات شاروالی کابل نیز بر دوش دارد.

و رییس هییت نظارت کابل بانک را تا هنوز بر عهده دارد.

استاد مسعود در تمامی لوی جرگه ها عضویت داشته و در آخرین لوی جرگه مشورتی ریاست کمیته 19 این لوی جرگه را بر عهده گرفت.

استاد مسعود ترینر ملی بالاتر از دوصد وپنجا ورکشاپ و کورس های کوتامدت را در عرصه های (حقوق بشر؛ برنامه ریزی ، گزارش نویسی، مدیریت و چیگونگی به استقلالیت رسیدن اقتصادی زنان) را به پیش برده است.

نوشته هاوپژوهش ها :

استادمسعوديکي ازپرکارترين استادان دانشگاه کابل است. اوپيوسته درمطبوعات کشورحضورداشته وتاهماکنون39 اثر به گونه کتاب ازاوبه چاپ رسيده است, آخرین کتاب استاد تحت عنوان “این بار روسیه بعد از عراق” که گزیده‌ی 28 مقاله استاد است در زمستان سال 1393 از چاپ بیرون برآمده است.

تعدادی از آثار

1- غزني گنجي ازآدام ها، اثرتحقيقي دررابطه به شخصيت هاي علمي،فرهنگي وعرفاني غزني باستان.

2- افغانستان درنشيب وفرازبحران اقتصادي؛ اثرپژوهشي درزمينهء چگونه گي اقتصاد افغانستان.

3- پشت پرده سياست،اثرپژوهشي درزمينهء تاريخ معاصر.

4- عشق من امريکا،اثري طنزي .

5- نجواني من،گزينهءشعر

6- بانکداري ،اثرپژوهشي

7- پول وکريديت،اثرپژوهشي که پنجمین چاب از نشر برامد

8- سازمان هاي مالي وپولي بين المللي

9- تحليل اقتصاد افغانستان بعداز انقلاب اسلامي

10- چگونه گي وضع تجارت خارجي افغانستان

11- طرزسنجش ماليه درافغانستان

12- سیاست های پولی

13- حقوق مالی

14- تجارت افغانستان

15- بانک داری به زبان پشتو

16- بانک داری با نظر گزرا بر بحران کابل بانک

17- چرا بازار آزاد نه

18- تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی

19- نظر گزرا بر تاریخ مالیاتی افغانستان

20- تجارت برای همه

21- سوته وال صاحب

22- نامطلوب

23- و خدا عشق را آفرید

24- وقتی آدم سنگ میشود

25- محاصبه مالیاتی در افغانستان

26- سیاست های پولی به زبان پشتو

27- سوداگری د تولو لپاره

28- عشق من آمریکا به زبان پشتو

29- ضمیمه ( یک پول و کردیت)

30-سازمان های مالی و پولی بین المللی و منطقوی

به همين گونه ازاستادمسعود، دست کم دوصدوپنجا نوشته درزمينه هاي سياست، اقتصاد وموضوعات اجتماعي به گونهءپراگنده درمطبوت داخلي وبرون مرزي کشوربه چاپ رسانده است که اولین گزیده مقالات تحت عنوان روسیه بعد از عراق در زمستان سال1393 به نشر رسیده است.

اميدواريم تاروزي نوشته های دیگر نیزبه گونهءکتاب هاي جداگانه دردسترس علاقمندان قرار گيرد.

استادمسعودتاهم اکنون درده‌ها کنفرانس وسيمنار ملي وبين المللي(در کشورهای ایران، هندوستان، روسیه، سویس، مالدیف، جرمنی و اتریش) اشتراک کرده به ايراد سخنراني هاي علمي پرداخته است و قرار بود بخش عمده ی از کنفرانس هسپانیه را به پیش ببرد که نظر به عواملی در آنجا حضور یافته نتوانست  .

استادمسعوديکي ازفعالان حقوق بشرو جامعهءمدني است . اويکي ازپايه گزاران سازمان فعالين حقوق بشراست وبه همينگونه اوبنیاد«رضاکاران حقوق بشر افغانستان » راپايه گزاري کرده ومسووليت رهبري آن رابرعهده دارد.

استاد سید مسعود

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد