امضاء-توافقنامه-بانک-جهانی-با-اداره-سازمان-ملل-متحد

بانک جهانی توافقنامه ای را به هدف تقویت پروسه بازگشت و حمایت از ادغام مجدد عودت کنندگان و سرمایه گذارای بهتر برای آینده عودت کنندگان، با اداره پناهندگان سازمان ملل متحد به امضاء رساند.

به گزارش افغان نیوز: به نقل از اعلامیه مطبوعاتی بانک جهانی، این بانک توافقنامه( اشتراک گذاری اطلاعات" را امروز یکشنبه ( 14 – عقرب)  به هدف تقويت پروسۀ بازگشت و حمايت از ادغام مجدد عودت کنندگان و سرمایه گذاری بهتر برای آینده عودت کنندگان، توسط اداره پناهندگان سازمان ملل متحد به امضاء رسانید.

در اعلامیه آمده است که اين توافقنامه فرایند جمع آوری اطلاعات موجود را تقویت نموده و ظرفیت فنی تحلیل و تجزیه جامع پروسه بازگشت و چگونگی حمایت از ادغام مجدد عودت کنندگان را با گذشت زمان، بيشترخواهد ساخت.

اعلاميه با ذکر اينکه، افغان ها بزرگترین جمعیت پناهندگان طولانی جهان و یکی از بزرگترین جمعیت عودت کنندگان را از ۲۰۰۲  تشکیل میدهند، خاطرنشان کرده که اداره پناهندگان سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۲ بدینسو بازگشت بیش از ۵،۲ میلیون تن از پناهندگان ثبت نام شدۀ افغان را با مساعدت های نقدی و سایر کمک ها جهت پاسخگویی به نیازهای فوری انسانی پس از عودت شان به افغانستان، تسهیل نموده است.

 افزون برآن، این اداره همچنان نقش مهمی در پاسخگویی بشردوستانه به بیجاشدگان داخلی ناشی از ناامنی ها و حوادث طبیعی ایفا مینماید.

در حالیکه برخی از عودت کنندگان، همچنان با چالش های دشوار و پیچیده مواجه هستند، اداره پناهندگان سازمان ملل متحد و بانک جهانی، با دولت افغانستان برای حمایت از استقرار مجدد افغان هاى عودت کننده پس از انتخاب بازگشت شان، همکاری می کنند.

دراعلاميه تصريح گردیده است: "این توافقنامه به اشتراک گذاری اطلاعات برای ایجاد یک درک مشترک جهت سرمایه گذاری بهتر برای آیندۀ عودت کنندگان و جوامع شان کمک می نماید."

فتحیه عبدالله نماینده کميشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان می گوید که از این  اطلاعات موجود، پروژه های این اداره برای عودت کنندگان و جوامع میزبان همچون در مزار شریف استفاده مینماید.

به نقل ازمنبع، این پروژه در مزار شریف، زنان صنعتگر قالین باف را به مارکیت های جهانی متصل میکند؛ تا ظرفیت متکی به خود بودن شانرا در آینده تقویت دهد."

درادامۀ اعلاميه گفته شده است که اداره پناهندگان سازمان ملل متحد، معتقد است که دسترسی سریع به اطلاعات قابل اعتماد برای برنامه های انکشافی و بسیج منابع و همچنان برای برنامه ریزی طولانی مدت، نهایت مهم است.

 همچنان جمع آوری و استفاده از اطلاعات با کیفیت و به موقع برای برنامه ریزی مبتنی بر شواهد و نیز برای استفادۀ موثر از منابع، ضروری بوده و به همین گونه پاسخگویی بهتر و ادغام مجدد پایدارتر عودت کنندگان افغان و بیجاشدگان داخلی، نیازمند یک رویکرد هماهنگ بشردوستانه و انکشافی میباشد.

شوبهم چهودری رییس بانک جهانی برای افغانستان گفته است: "این همکاری، که نتیجه تلاش های مشترک ما در طی یک سال گذشته میباشد، برای تشریک مساعی همه جانبه غرض حمایت از فعالیت های بشری و انکشافی در افغانستان می باشد."

وى همچنان افزوده است: "بودن اداره پناهندگان سازمان ملل متحد، در خط مقدم کمکهای بشری و تلاش ها برای جمع آوری اطلاعات و همچنان ظرفیت تحلیلی بانک جهانی، ما را مطمین میسازد که اطلاعات به موقع و مبتنی بر شواهد ارائه نماِیيم؛ تا پلانهای عملیاتی ملی دولت افغانستان، به منظور ادغام مجدد عودت کنندگان و جمعیت بیجاشدۀ داخلی، حمایت گردد."

به باور اين مقام بلندپايه بانک جهانى، این کار به طورمستقیم در برنامه ریزی پروژۀ جدید دولت کمک نموده و با تأمین وجوه مالی آن توسط بانک جهانی، فرصت های اقتصادی و ادغام افراد بیجاشده را در مناطق شهری حمایت خواهد نمود."

امضاء توافقنامه بانک جهانی با اداره سازمان ملل متحد

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد