برگزاری-اولین-جشنواره-طلای-سرخ-در-کابل

نخستین جشنواره گل زعفران و تقدیر از دهقانان موفق زعفران کار ولایت کابل، به ابتکار ریاست زراعت این ولایت در هوتل بی نظیر برگزار شد.

به گزارش افغان نیوز: امسال در مجموع 6250 کیلوگرام پیاززعفران و بسته های زراعتی آن برای 25 نفر ازدهاقین علاقمند ولسوالی های ولایت کابل توزیع ودهاقین  مطابق به رهنمودهای کارمندان ساحوی این ریاست پیاز را کشت نمودند.

همچنان، 420 حدود نفر هقان زعفران کار در 14 ولسوالی  در مورد کشت، جمع آوری وپروسس وبازار یابی زعفران  ازطریق کورس آموزشی در مکتب ساحوی دهاقین آموزش دیدند.

به گفته مسوولان، از نزد دهاقین ولسوالی های گلدره و موسهی  مقدار 1500 کیلوگرام پیاز زعفران  توسط ریاست زراعت کابل به قیمت مناسب خریداری شده و دوباره در قطعات تحقیقاتی و آموزشی پوهنحی  زراعت پوهنتون کابل ومدیریت های خدمات امور زراعتی ولسوالی های این ولایت  بذر گردیده است.

درمجموع 104 تن دهقان در ولایت کابل مصروف کاشت زعفران بودند و امسال 7 جریب زمین بیشتر از سال گذشته تحت کشت زعفران قرار گرفته است.

گفتنی است که دراین محفل بیش از 25 تن از دهقانان پیش قدم که در سال جاری از خود در کار زعفران برازندگی نشان داده بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

برگزاری اولین جشنواره طلای سرخ در کابل

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد