حركت-نوين-ملي-درافغانستان

نویسنده: حجت السلام والمسلمین مصباح هراتی

باامدن حكمتياربعدازحدود بيست سال دوري ازوطن به كابل، ديگركسيازشخصيت هاي كشورتقريباباقي نمانده است كه به سلام وديداروملاقات وي نشتافته باشد ويا اورا به مقرّخويش دعوت نكرده باشد.

اگربه حافظه تاريخ چندين ساله حوادث كشورنگاه نماييم اغلبا اينها كساني بوده اند كه دهها وصدها انسان، درجنگهاي داخلي بين انها كشته وهزاران خانه وقريه براثر آن جنگ ها ويران گرديده است وتقريبا تمامي نواحي شهركابل اكثرا يك بار ويران شده است وميليون ها انسان ازكشور تا هنوز آواره وبي خانمان گشته اند.

هرچندما نمي خواهيم بگوييم كه امدن حكمتياروديدوبازديدرهبران و سازمان هاوسران اقوام ، واستقبال دولت وحدت ملي ازجناب اقاي حكمتيار كاريست ناشايست ومنكر . ونيز هرچند كه اعمال انها درموردمردم افغانستان سخت ويرانگروظالمانه بود .

اماعادتا وقاعدتا نظر به ويژگي هاي قومي ومذهبي وديني يا بخاطرضعف ونا تواني مردم دربرابرسلاح وزورمندان و قدرتمندان ، مردم مظلوم افغانستان چندين بارقاتلان ودشمنان خودرابخشيده اند .

هم اكنون كه همه انهاييكه به نحوي شريك جرم وجنايت بوده اند ونيت مردم رادرموردخودخوب مي دانند كه با همه تلاش ها وزحمت هاي كه كشيده اند محبوبيت مردمي ندارند ومال وثروتي كه جمع كردند سبب حيات دوامدارانها نمي شود چراكه جزء تعدادي از ان قافله بارفتن خويش ازدنيا نام نيكي ازخود بجا نگذاشتند ، وبقيه هرروزمورد ملامت مردم قراردارند اكنون تعدادي ازانها كه باقي مانده اند وبنابرسنت زندگي يكي پس ازديگري به رفقاي سلف خويش ملحق مي شوند .

كسانيكه تا هنوز ازديگران شاخص تر هستند ازجمله انها اقاياني كه درحيات بسرميبرندعبارتند : از اقايان استادسياف ،حكمتيار ،مجددي ، محسني ،اسماعيل خان، دكترعبدالله، خليلي ،محقق ،اكبري ،استادعطا ،صلاح الدين رباني ،قانوني ،احمدضاء مسعود،احمد ولي مسعود ، كرزي ، أشرف غني و... با نگاهي كوتاه به موضوع ، اين شخصيت ها دوتا راه بيشتردرپيش روي شان وجودندارد ياهمين راهيكه تا كنون مايه شرمندگي درپيشگاه خداوندومردم شريف كشورشده است را ادامه مي دهند ! و يااينكه بايد فكركنندكه هنوزفرصت بازگشت به پيشگاه خداوند وعذرخواهي ازمردم وجبران گذشته هاي تلخ وخونباربراي انها وجوددارد ، با اينكه معلوم است هركدام ازانهاغيرازتوجه به كعبه خانه خدا ( ج) قبله هاي ديگري براي روي اوردن ونيايش خويش به انجا براي حمايت سياسي مخصوص خودرانيزدارند، اما فراموش نمي كنيم ونبايدازيادبردكه همين قبله ها ووابستگي هاعامل ويراني وسرافكندگي وتباهي وسبب نفرت عمومي مردم ازما گرديده است .

 انها ( كشورهاي استعمارگر ) پس از استفاده ازما به نفع منافع ملي خويش مارا يا ترور ويا بدنام وازخانه هاي خويش خارج ساخته اند . با ان هم ، شناختي كه ازتوانايي وعملكردوبازي هاي ماهرانه سياسي ازاين افراددرطول سي سال ( كاردرعرصه هاي مختلف نظامي وسياسي ) وجوددارد ، بدون ترديدبادرك شرايط كشور و وضعيت كنوني جهان ومنطقه ، چنين توقعي را براي مردم عزيزوملت مظلوم كشور، درايجادحركت نوين ملي ودورازتبارگرايي ونيت هاوعملكردهاي ويران كننده گذشته، به وجودمي اورد تا حركتي موزون و مناسب منافع ملي كشورتوسط همين افراد صورت پذيرد هرچندكه به باوربرخي تحليل گران سياسي كارازكار گذشته است واوضاع افغانستان با وضعيت جاري كنوني جهان روبه وخامت بيشتر پيش مي رود .

حركت نوين ملي درافغانستان

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد