ساختار-شهرداری-ها-در-یک-پالیسی-خاص-گنجانده-می-شود

رئیس جمهورغنی بیان داشته که برای بهبود وضعیت شهری در کشورباید موضوعات ساختاری شهرداری ها تحت یک پالیسی واحد قرار گیرد.

به گزارش افغان نیوز: عصمت الله خالد شاروال گردیز، طرح انکشافی شهر گردیز را به جلسه شورای عالی توسعه شهری ارائه نمود و دستآوردها، چالش ها و پیشنهادات خویش را در این موارد، مطرح کرد.

وی دستآوردهای این اداره را در بخش آگاهی عامه، حسابدهی ماهوار، استخدام کادرهای مسلکی، ایجاد بورد هماهنگی شهری، ایجاد مرکز خدمات رسانی، تنظیم سیستم کامپیوتری، پلان تفصیلی به ساحات غیر پلانی، افزایش عواید، تنظیم سیستم مالیات، اسفالت سرک ها و جلوگیری از غصب زمین، مطرح کرد.

همچنان، موصوف چالش های فراراه شاروالی گردیز را در عرصۀ نبود پلان های تفصیلی، نبود کانالیزاسیون، محدودیت شبکۀ آب، کمبود بودجه برای تطبیق پروژه های زیربنایی و مشکل در روند تصفیه حساب زمین ها بیان نمود.

وی پیشنهادات عمده را برای حل مشکلات در زمینه های انتقال زمین های سفید به ادارۀ شاروالی به منظور افزایش عواید، پلان تفصیلی بخاطر جلوگیری از ساحات غیر پلانی، ساخت سیستم کانالیزاسیون و تخصیص بودجه به منظور خرید وسایط، مطرح ساخت.

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، از اقدامات شاروالی گردیز تشکر کرده گفت که کارکرد این اداره مثبت است و باید توجه بیشتر به روند انکشاف این شهر صورت گیرد.

انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی گفت که سروی و مطالعات آبرسانی در شهر گردیز تمام شده و به زودی پلان متذکره عملی خواهد شد.

سرپرست شاروالی کابل گفت که شاروالی کابل آماده است تا تجارب خویش را در عرصۀ برنامه های انکشافی و زیربنایی با شاروالی های ولایات شریک سازد.

با این وجود شهرداری کابل با مشکلات زیاد روبرو است، کانالیزسیون برای بیرون رفت فاضلاب شهری وجود ندارد، در بخش تنظیف شهری هنوز مشکلات بیداد میکند.

رئیس جمهور کشور نیز در مورد شهر گردیز گفت که باید شبکۀ شاروالی ها ایجاد شود تا رابطه همکاری میان ولایات مستحکم گردیده و تبادل تجارب صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی هدایت داد تا نشست شاروال ها به میزبانی شاروالی کابل در آینده برگزار گردد تا از دیدگاه و طرح های مشترک استفادۀ مزید شود. وی گفت که باید موضوعات ساختاری شاروالی ها تحت یک پالیسی واحد قرار گیرد تا مشکلات حل گردد.

ساختار شهرداری ها در یک پالیسی خاص گنجانده می شود

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد