فروش-بست-های-مدیریت-و-معلمین-در-ولایت-کندز

به گفته ی شماری از جوانان کندز،بست های مدیریت و معلمین از سوی مسئولان ریاست معارف و اداره ثبت احوال نفوس به فروش می رسانند.

به گزارش افغان نیوز: اين نگرانى، امروز درنشست خبرى که به ابتکار نهادى موسوم به "واکنش جوانان" در شهر کندز راه اندازى شده بود، اظهارشده است که بست های مدیریت و معلمین در این ولایت به فروش می رسد

مسئولان این نهاد می گویند که از متقاضیان بست های مدیریت و معلمين مکاتب در رياست معارف اين ولايت، به شکل آشکار رشوه گرفته مى شود.

عصمت مسلم رئیس نهاد واکنش جوانان گفت: ما اسنادی در دست داريم که در رياست معارف کندز، به شکل آشکار رشوه گرفته مى شود.

وى افزود که متقاضيان بست هاى مديريت و معلمىن مکاتب اين ولايت، مجبوراند که براى استخدام شدن از چهل  تا صد هزار افغانى به مسئولين رياست معارف رشوه بپردازند.

از سويی هم این جوان؛ اداره ثبت احوال نفوس را نیز به فساد گسترده متهم نموده گفت که در اين اداره، براى اجراى کار، از مردم علنی پول اخذ میگردد.

مسلم افزود: "گرفتن تذکره حق هر افغان است؛ درحاليکه شخص درخواست کننده حضور نداردو سوابقش معلوم نیست و خودش در اروپابه سر می برد ،امادر بدل ۷ هزار افغانی تا يک هزار دالر، دراينجا برايش تذکره گرفته مى شود."

مسوولان اين نهاد از مقامات حکومتى خواستند که هرچه زودتر به اين مشکل رسيدگى کنند.

در اين کنفرانس،تعدادی ازاشخاصی که ازسوى مسئولان رياست معارف، براى تقررى از آنها پول خواسته شده است، نیز صحبت کردند.

فیض محمد جوان که دربست پنج ریاست معارف کندز امتحان داده است گفت که مسئولین معارف اين ولايت، براى تقررى  وى صد هزار افغانى تقاضا نموده اند.

فیض محمد افزود:یک تن از، اعضاى بورد نظارت ریاست معارف، صدهزار افغانى و ديگرش يک هزار دالر ازوی درخواست کرده است"

 شیر آغا جوان دیگری که در یکی از بست هاى ریاست معارف کندز امتحان داده  بود، از فساد اداری در این ریاست شکایت نموده و از مسئولان حکومتى عدالت خواست.

شیر آغا گفت: "در بست پنج مدیریت نظارت، ثبت نام و فورم خانه پوری کردیم، در بین ما چهار ليسانس و یک ۱۲پاس بود، این ۱۲ پاس ازدوستان رئیس معارف بود؛ وقتیکه امتحان تحریری گرفته شد، تنها ۱۲ پاس خواسته میشود."

در اخیر این نشست، قطع نامه ی صادر شد که درآن گفته شده است که در ریاست معارف و اداره ثبت احوال نفوس، فساد گستره ادارى وجود دارد و بايد جلو آن گرفته شود؛ در غيرآن دست به تظاهرات خواهند زد.

از سوی دیگر سرپرست ریاست معارف کندز، تمام گفته های این نهاد را رد نموده گفت که تقررى ها به شکل شفاف صورت مى گیرد.

رستم احمدی سرپرست ریاست معارف کندز، به رسانه ها گفت که این جوانان، به اساس عقده های شخصی چنين اظهاراتى نموده اند.

احمدی افزود: "من ادعاهای این ها را رد میکنم و این ها یک گروه کوچک و متعصب هستند که میخواهند ریاست معارف کندز را بدنام کنند و از ما در خواست های، غيرقانونى داشتند که فلانی نفر را در فلانی مکتب تعیین نمایید؛ اکنون که انجام ندادم ،اين گپ ها را ميزنند."

همچنان روح الله قریشی مسئول توزیع تذکره آمریت ثبت احوال نفوس ولایت کندز  نيز تمام ادعاهای این نهاد را رد کرد.

وى گفت که تا به حال، براى هيچ کسى که نزد آنها اسناد قبلى نداشته باشد، تذکره داده نشده است.

 نگرانى از موجوديت فساد دربرخى ادارات دولتى درکندز، درحالى صورت ميگیرد که به شمول کابل در تمامى ادارت دولتى افغانستان، فساد ادارى وجود دارد و مردم را با مشکلات گوناگون مواجه ساخته است.

فروش بست های مدیریت و معلمین در ولایت کندز

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد