-صد-جوان-در-جوزجان-به-داعش-پیوستند

به گفته ی مقامات محلى ولايت جوزجان؛ ٣٠٠ تن از جوانان و نوجوانان که تازه به گروه داعش در ولسوالى درزاب اين ولايت جذب شده اند از سوى آموزگاران خارجى اين گروه آموزش هاى نظامى مى بينند.

افغان نیوز: بازمحمد داور سرپرست ولسوالی درزاب  اين ولايت مى گويدکه گروه داعش چندی قبل اجتماع بزرگی را در قريه مُغل اين ولسوالی برگزار نموده و مردم قرای مختلف را دعوت کرده بودند و محور اصلی اين اجتماع را تبليغ برای سربازگيری  جديد در صفوف اين گروه تشکيل مى داد.

او گفت:"داعشيان بيشتر روی نوجوانان زير سن ٢٠سال سرمايه گذاری مى کنند و با تدريس امورنظامی توسط اساتيد خارجی، آنها را برای جنگ با نيروهای دولتی آماده ى سازند و داعشيان در قريه مُغل و سردره ولسوالی درزاب مراکز نظامی را ايجاد کرده اند که نوآموزان در اين دو مرکز استفاده از سلاح و ساير جنگ افزار ها را مى اموزند."

سرپرست ولسوالى درزاب افزودکه گروه داعش با دادن امتياز مالی از ٣٠ تا ٤٠هزار افغانی  برای نوجوانان  و جوانان، آنها را به صفوف شان جذب کرده و در عمليات های نظامی ضد دولتی سهيم مى سازند .

حليمه  صدف عضو شورای ولايتی جوزجان مى گويدکه استخدام نوجوانان در صفوف گروه داعش در سالجاری در ولسوالی درزاب شدت يافته است  و  مردم در حالت بلا تکليفی قراردارند و نمى دانند چى کنند .

او گفت که مردم کمی در روستا های اين ولسوالی باقی مانده اند که از نهايت ناچاری در ساحات زيرکنترول داعشيان زندگی مى کنند و ناگزيراند به خواست های آنها پاسخ مثبت گويند .

اين عضو شورای ولايتی مى افزايدکه گروه داعش با گذشت هر روز در اين منطقه قوی مى شوند طوريکه اکنون به ساده گی مى توانند ساختمان ولسوالی درزاب را با فيرسلاح کلاشينکوف مورد هدف قرار دهند .

مردی که خود را به اسم مستعارمحمد سليم و باشنده قريه سردره معرفی مى کند مى گويدکه  از مدتی به اينسو داعشيان بحث حنفی و سلفی را در بين مردم بلند کرده اند و آنها به برخی از ملا و مولوی که در ساحات تحت کنترول شان زيست دارند اذهان کرده اند که از آنها بيعت کنند.

اين مرد افزودکه گروه داعش با پيروان حنفی مذهب مشکل دارند و اگر آنها از اوامر شان سرپيچی کنند کشته مى شوند. هفته گذشته داعشيان در قريه سردره يک ملای تعويذ نويس را سربريدند و اين موضوع بين مردم ايجاد رعب و وحشت کرده است .

بابر ايشچی  رييس شورای ولايتی جوزجان با ابراز نگرانی ازوخامت اوضاع امنيتی در ولسوالی درزاب مى گويد:" تلاش داريم تا با وارد نمودن فشار بالای مسوولين امور، آنها را وادار به راه اندازی عمليات در اين منطقه نماييم .

وی با بيان اينکه در مورد ناامنى هاى اين ولسوالى با مقامات ذيربط تماس گرفته شده و تلاش مى شود تا به اين بُن بست خاتمه داده شودگفت که تنها ولسوالی درزاب نه، بلکه باشنده گان ولسوالی قوش تپه نيز از بابت فعاليت مخالفان مسلح  دچار مشکل اند.

ولسوالی درزاب در ١٠٥ کيلومتری غرب شهر شبرغان موقعيت دارد که از شمار ولسوالی های نا امن ولايت جوزجان محسوب مى گردد و قسمت اعظم اين ولسوالی زيرکنترول گروه داعش قرار دارد. 

3 صد جوان در جوزجان به داعش پیوستند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد