-معتاد-از-زیر-پل-سوخته-کابل-جمع-آوری-شدند

۲۶۰ تن معتاد به مواد مخدر و بدون سر پناه از ناحیه ششم شهر کابل ( زیر منطقه پل سوخته) به همکاری نیروی های امنیتی جمع آوری شدند.

به گزارش افغان نیوز: وزارت صحت عامه طی یک کمپاین جمع آوری معتادین مواد مخدر در شهر کابل، به تعداد ۲۶۰ تن معتاد به مواد مخدر و بدون سر پناه را از ناحیه ششم شهر کابل ( زیر منطقه پل سوخته) به همکاری نیروی های امنیتی جمع آوری نمود.

این معتادین جمع آوری شده به مرکز ملی ۱۰۰۰ بستر تداوی معتادین ابن سینا انتقال و تحت پوشش تداوی به نسبت هوای سرد و جلوگیری از مرگ و میر آنها قرار گرفتند.

همچنان قرار است به تعداد ۱۰۰ تن دیگر از معتادین مواد مخدر بدون سر پناه از ساحه متذکره نیز جمع آوری و به مرکز نامبرده جهت تداوی انتقال داده شوند.

260 معتاد از زیر پل سوخته کابل جمع آوری شدند

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد